Head

หางานธนาคารกรุงเทพ : หางานธนาคารกสิกรไทย : หางานธนาคารไทยพาณิชย์ : หางานธนาคารกรุงศรีอยุธยา : หางานธนาคารกรุงไทย : หางานธนาคาร ธกส. : หางานธนาคารออมสิน : หางานธนาคารธนชาติ : หางานธนาคารทหารไทย : หางานธนาคารนครหลวงไทย : หางานธนาคารอาคารสงเคราะห์ : หางานธนาคารยูโอบี : หางานธนาคารธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย : หางานธนาคารสินเอเชีย : หางานธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย : หางานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย :
หางานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
line400
งานที่ประกาศรับสมัคร
line400
ธนาคาร ธกส.
line400
งานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ (Coming Soon)
line900
ประวัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์
เมื่อปี พ.ศ. 2490 รัฐบาลได้ตั้ง ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่ง เงิน ทุนอำนวยสินเชื่อ แก่สหกรณ์ทั้งหลาย ที่มีอยู่ในประเทศไทยขณะนั้น ธนาคาร เพื่อการสหกรณ์ ดำเนินงานให้กู้เงินแก่สหกรณ์มาจนถึง พ.ศ. 2509 รัฐบาลจึงได้พิจารณาจัดตั้ง ธนาคารขึ้นใหม่ เพื่อทำหน้าที่แทน ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ โดยมีเหตุผลดังนี้ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ ไม่มีอำนาจในการให้เงินกู้แก่เกษตรกร ที่ไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ ไม่ได้ทำหน้าที่ในการพิจารณาคำขอกู้ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ ไม่ได้ทำหน้าที่ให้สินเชื่อแบบกำกับแนะนำ และยังไม่มีหน่วยงานใดทำหน้าที่นี้ได้ การดำเนินงานและองค์การของธนาคารเพื่อการสหกรณ์ยังไม่ได้รับ การรับรองจากต่างประเทศ จึงเป็นเหตุให้ กำลังเงินธนาคารไม่เพียงพอ ด้วยเหตุผลดังกล่าว รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยให้เป็นสถาบันระดับชาติ มีฐานะเป็น รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ให้แก่เกษตรกร อย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านเกษตรกรโดยตรงและสถาบันเกษตรกร
   

วิสัยทัศน์
"เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย"

พันธกิจ
เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทเต็มรูปแบบ ธ.ก.ส. ได้กำหนดพันธกิจสำคัญไว้ 4 ประการคือ
1) ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2) พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เคียงคู่ รู้คุณค่าของสังคม
3) บริหารจัดการเงินทุนให้มีต้นทุนที่เหมาะสมต่อการตอบสนองพันธกิจหลักของธนาคาร เน้นการมีสภาพคล่องและมีเสถียรภาพ
4) พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ด้วยบุคลากรของธนาคารที่มีขีดความสามารถและค่านิยมที่ถูกต้อง


 

 

| หางาน | หางาน สมัครงาน | หางานราชการ | หางาน part time | หางานธนาคาร | หางานทำ | หางานโรงแรม | หางานพิเศษ | หางานต่างประเทศ | เชียงใหม่นิวส์ | เชียงใหม่สถานที่ท่องเที่ยว | เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | เชียงใหม่108 |เชียงใหม่ฟิสซิ่ง | เชียงใหม่ภูคำ | เชียงใหม่ฟลอร่า | เชียงใหม่ที่พัก | เชียงใหม่รถมือสอง | งานเชียงใหม่ล่าสุด | งานเชียงใหม่ลำพูน | งานเชียงใหม่ไบค์วีค | งานภูเก็ต | งานภูเก็ตall | งานภูเก็ตโรงแรม | งานภูเก็ตป่าตอง | งานภูเก็ตแฟนตาซี | งานภูเก็๖ | ภูเก็ต | ภูเก็ตแฟนตาซี | ภูเก็ตท่องเที่ยว | ภูเก็ตวิทยาลัย | ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ | ภูเก็ตออล | ภูเก็ตที่พัก | ภูเก็ตแฟนตาซี ราคา | ภูเก็ตแอร์ | ภูเก็ตเกมส์ | งานจังหวัดนนทบุรี | งานเกาะเกร็ด | ตลาดน้ำบางคูเวียง | วัดสังฆทาน | วัดไผ่ล้อม | วัดสวนแก้ว | นนทบุรีเขต1 | นนทบุรีเขต2 | งานปทุมธานี | นิคมนครหลวง | นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี | ปทุมธานี สถานที่ท่องเที่ยว | ปทุมธานี FC | ปทุมธานี เอฟซี | งานสมุทรปราการ | งานนิคมบางปู | งานนิคมบางพลี | งานโรงงานสมุทรปราการ | สมุทรปรการ FC | lสมุทรปราการ เขต 1 | lสมุทรปราการ เขต 2 | สมุทรปราการ แผนที่ | สมุทรปราการ เมืองโบราณ | สมุทรปราการท่องเที่ยว | สมุทรปรการ ภาษาอังกฤษ | สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ | งานสมุทรสาคร | งานกระทุ่มแบน | งานนิคมสมุทรสาคร | อัมพวา สมุทรสาคร | ดอนหอยหลอด | นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อยุธยา | นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ | งานอยุธยา | งานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | งานนครปฐม | งานศาลายา | งานสามพราน | หางานฉะเชิงเทรา | หางานแปดริ้ว | วัดโสธร | ตลาดบ้านใหม่ | งานชลบุรี ศรีราชา | หางานอมตะนคร | หางานนิคมบ่อวิน | หางานโรงงาน นิคม ชลบุรี | งานระยอง | หางานนครราชสีมา | หางานข่อนแก่น | หางานราชการโคราช |

 

หางาน : สมัครงาน : งานกรุงเทพ : งานเชียงใหม่ : งานสมุทรปราการ : งานครู : มหกรรมงาน : งานคนพิการ : งานไอที : งานราชการ : งานรัฐวิสาหกิจ : ข่าวรถ.com : ฝ่ายบุคคล : งานนิคม : ประกาศงานฟรี : งานสมุทรสาคร : งานสมุทรปราการ: งานภูเก็ต : งานปทุมธานี : งานนครปฐม : งานนนทบุรี : งานชลบุรี : งานนครราชสีมา : งานอยุทธยา : งานธนาคาร : งานบริษัท : งานพยาบาล : งานช่าง : รับสมัคร :
 
Copyright © 2010 • Search Job Thai.com All rights reserved.