Head

หางาน : สมัครงาน : งานกรุงเทพ : งานเชียงใหม่ : งานสมุทรปราการ : งานครู : มหกรรมงาน : งานคนพิการ : งานไอที : งานราชการ : งานรัฐวิสาหกิจ : ข่าวรถ.com : ฝ่ายบุคคล : งานนิคม : ประกาศงานฟรี : งานสมุทรสาคร : งานสมุทรปราการ: งานภูเก็ต : งานปทุมธานี : งานนครปฐม : งานนนทบุรี : งานชลบุรี : งานนครราชสีมา : งานอยุทธยา : งานธนาคาร : งานบริษัท : งานพยาบาล : งานช่าง : รับสมัคร :
 
line400
งานที่ประกาศรับสมัคร
line400
ธนาคารทหารไทย
line400
งานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ (Coming Soon)
line900
 
ธนาคารTMB ธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นอย่างยิ่งมาโดยตลอด ธนาคารทหารไทยเชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของธนาคารทหารไทยทั้งในส่วนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ จะนำพาธนาคารทหารไทยไปสู่ความสำเร็จภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ ผู้ลงทุน หน่วยงานราชการ สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆทุกฝ่าย นอกจากนี้ ธนาคารทหารไทยยังได้ดูแลให้การปฏิบัติงานของธนาคารทหารไทยเป็นไปอย่างมีมาตรฐานในระดับสากลและถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเป็นไปตามแนวปฏิบัติของทางการโดยเคร่งครัด

 

เพื่อสนับสนุนให้ธนาคารทหารไทยมีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมถึงรักษาชื่อเสียงที่ดีของธนาคารทหารไทย ธนาคารทหารไทยจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและดำเนินการให้ธนาคารทหารไทยมีระดับมาตรฐานที่สูงในการกำกับดูแลกิจการ โดยให้ครอบคลุมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นแนวทางแก่คณะกรรมการธนาคารทหารไทย ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารทหารไทยทุกระดับได้ยึดมั่นและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อันจะนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย

 

1. แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

 

ธนาคารทหารไทยได้ยึดถือหลักการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายให้ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ คือ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ โครงสร้างและบทบาทของคณะกรรมการธนาคารทหารไทย การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่สำคัญของธนาคารทหารไทยที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธนาคารทหารไทยและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคำนึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

 

เพื่อให้มีการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ธนาคารทหารไทยจะได้จัดให้มีนโยบายย่อยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วย ระเบียบปฏิบัติ ข้อพึงปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติงานอื่น ๆ เช่น จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ แนวทางการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน เป็นต้น

 

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

 

ธนาคารทหารไทยดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา รวมถึงสถาบันด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการไดรับข้อมูลข่าวสารของธนาคารทหารไทยที่ถูกต้องทันเวลา รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารทหารไทยจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยอย่างน้อยที่สุดขั้นตอนต่างๆต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของทางการทั้งในเรื่องระยะเวลาและความครบ ถ้วนของข้อมูลที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลไดอย่างละเอียด นอกจากนี้ธนาคารทหารไทยยังไดอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยธนาคารทหารไทยจะจัดให้มีกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นโดยครบถ้วน

 

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

 

ธนาคารทหารไทยให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนไดเสียทุกกลุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ ผู้ลงทุน หน่วยงานราชการ สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารทหารไทยจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรมอย่างระมัดระวัง ธนาคารทหารไทยมีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไวกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ธนาคารทหารไทยดำเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยมีการเน้นด้านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงานและมีการกำหนดผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร

 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่างได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ เป็นธรรมและเหมาะสม ธนาคารทหารไทยได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 • ผู้ถือหุ้น 
  ธนาคารทหารไทยมีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น และให้มีการเติบโตของผลตอบแทนที่ต่อเนื่องอันเป็นการเพิ่มมูลค่าของธนาคารทหารไทยแก่ผู้ถือหุ้นให้สูงขึ้น ทั้งในรูปการเพิ่มมูลค่าหุ้นและการจ่ายเงินปันผลที่จูงใจ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน และข้อกำหนดของทางการอย่างครบถ้วนโปร่งใส
 • พนักงาน 
  ธนาคารทหารไทยมุ่งมั่นที่จะให้การพัฒนาอบรมความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารทหารไทย นอกจากนี้ ธนาคารทหารไทยยังได้เล็งเห็นถึงการสร้างให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงจัดให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยได้รับผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมอันจะก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย
 • ลูกค้า 
  ธนาคารทหารไทยมุ่งมั่นในการที่จะให้ลูกค้าของธนาคารทหารไทยได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้เป็นอย่างดี
 • คู่ค้าและเจ้าหนี้
  ธนาคารทหารไทยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญในการทำธุรกิจกันในระยะยาวและยั่งยืนในลักษณะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกัน
 • ผู้ลงทุน 
  ธนาคารทหารไทยจะได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
 • หน่วยงานราชการ

  ธนาคารทหารไทยจะดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 • สังคม 

  ธนาคารทหารไทยมีความตั้งใจจริงและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งมีการติดตามผลเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป

  ๆ รวมทั้งมีการติดตามผลเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป

   

 

| หางาน | หางาน สมัครงาน | หางานราชการ | หางาน part time | หางานธนาคาร | หางานทำ | หางานโรงแรม | หางานพิเศษ | หางานต่างประเทศ | เชียงใหม่นิวส์ | เชียงใหม่สถานที่ท่องเที่ยว | เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | เชียงใหม่108 |เชียงใหม่ฟิสซิ่ง | เชียงใหม่ภูคำ | เชียงใหม่ฟลอร่า | เชียงใหม่ที่พัก | เชียงใหม่รถมือสอง | งานเชียงใหม่ล่าสุด | งานเชียงใหม่ลำพูน | งานเชียงใหม่ไบค์วีค | งานภูเก็ต | งานภูเก็ตall | งานภูเก็ตโรงแรม | งานภูเก็ตป่าตอง | งานภูเก็ตแฟนตาซี | งานภูเก็๖ | ภูเก็ต | ภูเก็ตแฟนตาซี | ภูเก็ตท่องเที่ยว | ภูเก็ตวิทยาลัย | ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ | ภูเก็ตออล | ภูเก็ตที่พัก | ภูเก็ตแฟนตาซี ราคา | ภูเก็ตแอร์ | ภูเก็ตเกมส์ | งานจังหวัดนนทบุรี | งานเกาะเกร็ด | ตลาดน้ำบางคูเวียง | วัดสังฆทาน | วัดไผ่ล้อม | วัดสวนแก้ว | นนทบุรีเขต1 | นนทบุรีเขต2 | งานปทุมธานี | นิคมนครหลวง | นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี | ปทุมธานี สถานที่ท่องเที่ยว | ปทุมธานี FC | ปทุมธานี เอฟซี | งานสมุทรปราการ | งานนิคมบางปู | งานนิคมบางพลี | งานโรงงานสมุทรปราการ | สมุทรปรการ FC | lสมุทรปราการ เขต 1 | lสมุทรปราการ เขต 2 | สมุทรปราการ แผนที่ | สมุทรปราการ เมืองโบราณ | สมุทรปราการท่องเที่ยว | สมุทรปรการ ภาษาอังกฤษ | สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ | งานสมุทรสาคร | งานกระทุ่มแบน | งานนิคมสมุทรสาคร | อัมพวา สมุทรสาคร | ดอนหอยหลอด | นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อยุธยา | นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ | งานอยุธยา | งานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | งานนครปฐม | งานศาลายา | งานสามพราน | หางานฉะเชิงเทรา | หางานแปดริ้ว | วัดโสธร | ตลาดบ้านใหม่ | งานชลบุรี ศรีราชา | หางานอมตะนคร | หางานนิคมบ่อวิน | หางานโรงงาน นิคม ชลบุรี | งานระยอง | หางานนครราชสีมา | หางานข่อนแก่น | หางานราชการโคราช |

 

Copyright © 2010 • Search Job Thai.com All rights reserved.
 
Copyright © 2010 • Search Job Thai.com All rights reserved.